Fanshop - Oficiální fanshop FC Slovan Liberec

 
Zákazník:  nepřihlášen
  |  
Váš košík je prázdný

Reklamační řád

Reklamační řád

Úvodní ustanovení

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží, koupeného v internetovém obchodě provozovaném společností FC Slovan Liberec, a.s., sídlem Na Hradbách 1300, 460 01, Liberec 1 (dále jen „prodávající“) a je nedílnou součástí obchodních podmínek.

Reklamace zboží v záruční době se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb..

Odpovědnost za vady zboží, záruka

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

 • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.1.     Ustanovení o odpovědnosti za vady se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.2.     Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

1.3.     Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Právo z vad

1.4.     Má-li věc vady, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

1.5.     Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

1.6.     Práva z vady se uplatňují u prodávajícího a kupující je povinen vadné zboží provozovateli dodat na provozovnu, kde vadný výrobek zakoupil, popřípadě na adresu jeho sídla, aby mohla být vada posouzena.

1.7.     Oprávněnost reklamace bude posouzena výrobcem, v některých případech dovozcem zboží, který následně vydá své písemné stanovisko. Oprávněnost reklamace může posoudit i sám prodávající. Kupující je povinen informovat se u prodávajícího o výsledku reklamace do 30 dnů od odeslání reklamace a zboží prodávajícímu.

Oprávněná reklamace bude řešena zasláním opraveného zboží, výměnou za nový kus, poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny, nebo vrácením kupní ceny kupujícímu.

Nárok na reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

 • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
 • Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou.
 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci.
 • Zboží bylo poškozeno živly.
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.
 • Zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.

Jak postupovat při reklamaci

V případě, že kupující obdrží vadné, nefunkční či poškozené zboží, oznámí zjištěné vady co nejdříve prodávajícímu v místě, kde vadný výrobek zakoupil nebo na adrese sídla prodávajícího, nejpozději však do 10ti pracovních dnů po zjištění vady. Zboží zašle nebo předá kompletní tak, jak jej převzal.

V případě poškozením zboží při přepravě je kupující povinen sepsat s dopravcem protokol o vzniklé škodě a neprodleně o této skutečnosti informovat prodávajícího. Zboží je třeba zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného výrobku i jeho obalu během přepravy.

Zákazníkovi doporučujeme předložit reklamované zboží čisté, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.

K reklamovanému zboží přiložte průvodní dopis s popisem závady, záruční list a kopii daňového dokladu nebo faktury. Zboží je třeba zaslat kompletní, reklamace pouze poškozené části není možná.

Pro případ nutnosti vrácení peněz, uveďte prosím v průvodním dopisu číslo bankovního účtu. V případě, že kupující nemá bankovní účet, budou mu peníze odeslány složenkou.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po řádném předložení zboží k posouzení, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady výrobcem nebo dovozcem, bude-li takovéto posouzení nezbytné. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení. 

 

Poslední změna dokumentu: 12.09.2014, 08:57.