Fanshop - Oficiln fanshop FC Slovan Liberec

 
Zkaznk:  nepihlen
  |  
V kok je przdn

Reklaman d

Reklamaní ád

Úvodní ustanovení

Reklamaní ád obsahuje informace pro zákazníka pi uplatování reklamace zboí, koupeného v internetovém obchod provozovaném spoleností FC Slovan Liberec, a.s., sídlem Na Hradbách 1300, 460 01, Liberec 1 (dále jen „prodávající“) a je nedílnou souástí obchodních podmínek.

Reklamace zboí v záruní dob se ídí píslušnými ustanoveními zákona . 89/2012 Sb., obanský zákoník, ve znní pozdjších pedpis, a zákonem o ochran spotebitele . 634/1992 Sb..

Odpovdnost za vady zboí, záruka

Prodávající odpovídá kupujícímu, e zboí pi pevzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, e v dob, kdy kupující zboí pevzal,

 • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující oekával s ohledem na povahu zboí a na základ reklamy jimi provádné,
 • se hodí k úelu, který pro její pouití prodávající uvádí nebo ke kterému se vc tohoto druhu obvykle pouívá,
 • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo pedloze, byla-li jakost nebo provedení ureno podle smluveného vzorku nebo pedlohy,
 • je v odpovídajícím mnoství, míe nebo hmotnosti, a
 • vyhovuje poadavkm právních pedpis.

1.1.     Ustanovení o odpovdnosti za vady se nepouijí u zboí prodávaného za niší cenu na vadu, pro kterou byla niší cena ujednána, na opotebení zboí zpsobené jeho obvyklým uíváním, u pouitého zboí na vadu odpovídající míe pouívání nebo opotebení, kterou zboí mlo pi pevzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboí.

1.2.     Projeví-li se vada v prbhu šesti msíc od pevzetí, má se za to, e zboí bylo vadné ji pi pevzetí. Kupující je oprávnn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotebního zboí v dob dvaceti ty msíc od pevzetí.

1.3.     Doba od uplatnní práva z odpovdnosti za vady a do doby, kdy kupující po skonení reklamaního ízení byl povinen zboí pevzít, se do záruní doby nepoítá. Dojde-li k výmn zboí, zane bet záruní doba znovu od pevzetí nové vci. Záruní dobu nelze zamovat s ivotností zboí, tj. dobou, po kterou pi správném uívání a ošetování me zboí vzhledem ke svým vlastnostem, danému úelu a rozdílnosti v intenzit jeho uívání vydret.

Právo z vad

1.4.     Má-li vc vady, me kupující poadovat i dodání nové vci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepimené, ale pokud se vada týká pouze souásti vci, me kupující poadovat jen výmnu souásti; není-li to moné, me odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúmrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbyteného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranní vady.

1.5.     Právo na dodání nové vci, nebo výmnu souásti má kupující i v pípad odstranitelné vady, pokud neme vc ádn uívat pro opakovaný výskyt vady po oprav nebo pro vtší poet vad. V takovém pípad má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové vci bez vad, na výmnu její souásti nebo na opravu vci, me poadovat pimenou slevu. Kupující má právo na pimenou slevu i v pípad, e mu prodávající neme dodat novou vc bez vad, vymnit její souást nebo vc opravit, jako i v pípad, e prodávající nezjedná nápravu v pimené dob nebo e by zjednání nápravy spotebiteli psobilo znané obtíe.

1.6.     Práva z vady se uplatují u prodávajícího a kupující je povinen vadné zboí provozovateli dodat na provozovnu, kde vadný výrobek zakoupil, popípad na adresu jeho sídla, aby mohla být vada posouzena.

1.7.     Oprávnnost reklamace bude posouzena výrobcem, v nkterých pípadech dovozcem zboí, který následn vydá své písemné stanovisko. Oprávnnost reklamace me posoudit i sám prodávající. Kupující je povinen informovat se u prodávajícího o výsledku reklamace do 30 dn od odeslání reklamace a zboí prodávajícímu.

Oprávnná reklamace bude ešena zasláním opraveného zboí, výmnou za nový kus, poskytnutím pimené slevy z kupní ceny, nebo vrácením kupní ceny kupujícímu.

Nárok na reklamaci nelze uplatnit v následujících pípadech:

 • Porušením ochranných peetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
 • Neodbornou instalací, zacházením i obsluhou, pouitím, které jsou v rozporu s uivatelskou pírukou.
 • Pouíváním zboí v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrm uvedeným v dokumentaci.
 • Zboí bylo poškozeno ivly.
 • Zboí bylo poškozeno nadmrným zatováním nebo pouíváním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.
 • Zboí poškozené zapojením do sít neodpovídající píslušné SN.

Jak postupovat pi reklamaci

V pípad, e kupující obdrí vadné, nefunkní i poškozené zboí, oznámí zjištné vady co nejdíve prodávajícímu v míst, kde vadný výrobek zakoupil nebo na adrese sídla prodávajícího, nejpozdji však do 10ti pracovních dn po zjištní vady. Zboí zašle nebo pedá kompletní tak, jak jej pevzal.

V pípad poškozením zboí pi peprav je kupující povinen sepsat s dopravcem protokol o vzniklé škod a neprodlen o této skutenosti informovat prodávajícího. Zboí je teba zabalit tak, aby obal dostaten bránil poškození reklamovaného výrobku i jeho obalu bhem pepravy.

Zákazníkovi doporuujeme pedloit reklamované zboí isté, zbavené všech neistot a hygienicky nezávadné.

K reklamovanému zboí pilote prvodní dopis s popisem závady, záruní list a kopii daového dokladu nebo faktury. Zboí je teba zaslat kompletní, reklamace pouze poškozené ásti není moná.

Pro pípad nutnosti vrácení penz, uvete prosím v prvodním dopisu íslo bankovního útu. V pípad, e kupující nemá bankovní úet, budou mu peníze odeslány sloenkou.

Prodávající nebo jím povený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po ádném pedloení zboí k posouzení, ve sloitých pípadech do tí pracovních dn. Do této lhty se nezapoítává doba pimená podle druhu zboí potebná k odbornému posouzení vady výrobcem nebo dovozcem, bude-li takovéto posouzení nezbytné. Reklamace vetn odstranní vady musí být vyízena bez zbyteného odkladu, nejpozdji do 30 dn ode dne uplatnní reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lht.

O tom, kdy bylo právo z odpovdnosti za vady uplatnno, co je obsahem reklamace a jaký zpsob vyízení reklamace kupující poaduje, jako i o provedení opravy a dob jejího trvání, pípadn o zpsobu vyízení reklamace (vetn pípadného písemného odvodnní zamítnutí reklamace), vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení. 

 

Posledn zmna dokumentu: 12.09.2014, 08:57.